CAM KẾT PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Đặt ra những tham vọng dài hạn, nỗ lực tác động lớn hơn, hành động khẩn trương hơn, Newtecons quyết tâm tăng tốc vận hành chiến lược phát triển bền vững để đạt được các mục tiêu đề ra. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ xây dựng các công trình chất lượng mà còn góp phần vào sự phát triển phồn thịnh của cộng đồng và đất nước.

TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG

Quyết tâm dẫn đầu và góp phần định hình một tương lai bền vững cho ngành xây dựng Việt Nam.

CỘNG ĐỒNG BỀN VỮNG

Tại Newtecons, chúng tôi luôn hướng đến những điều đúng đắn để cùng nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG

Newtecons không chỉ xây dựng các công trình bền vững mà còn cam kết hành động có trách nhiệm với môi trường
9.599.471
Giờ an toàn lao động
32.698
Giờ huấn luyện an toàn lao động
1.037
Nhân viên
11.500
Doanh thu 2023 (tỷ đồng)

TIN TỨC ESG

Thông điệp Ban Điều Hành về Newtecons Green Day
Báo cáo Phát triển bền vững 2023
Chính sách An toàn-Sức khỏe-Môi trường

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

SỨC KHỎE VÀ CÓ CUỘC SỐNG TỐT HƠN

Cung cấp môi trường làm việc đảm bảo an toàn, sức khỏe nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống

CÔNG VIỆC TỐT VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

Hỗ trợ việc phát triển liên tục của nhân viên trong môi trường công bằng, đa dạng và an toàn

CÔNG NGHIỆP, SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG

Thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo nhằm tìm kiếm những giải pháp xây dựng chất lượng, bền vững

CÁC THÀNH PHỐ VÀ CỘNG ĐỒNG BỀN VỮNG

Chú trọng cung cấp các giải pháp thiết kế và thi công các công trình xanh

HÀNH ĐỘNG VỀ KHÍ HẬU

Đạt lượng phát thải khí nhà kính bằng 0 vào năm 2050

QUAN HỆ ĐỐI TÁC VÌ CÁC MỤC TIÊU

Thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ với các bên liên quan, tạo dựng môi trường tin cậy và phát triển bền vững